top of page
Full slogan body hotel logo.png

Cwrdd â'r Tîm

72FDBEF9-D1DB-45C6-B2EF-588A9D8BF1FF_1_2

Dr Thania Acarón, PhD, BC-DMT, FHEA

Rôl: Cyfarwyddwr, Hwylusydd & Seicotherapydd Symud Dawns

 (hi)

Mae Dr Thania Acarón yn seicotherapydd symudiad dawns, yn ymchwilydd, yn ddarlithydd ac yn berfformiwr o Puerto Rico. Enillodd ei PhD ar rôl dawns mewn atal trais ym Mhrifysgol Aberdeen ac mae ganddi MA mewn Addysg Ddawns o Brifysgol Efrog Newydd. Mae hi wedi'i hardystio fel goruchwyliwr clinigol a seicotherapydd symudiadau dawns yn y DU a'r Unol Daleithiau ac mae wedi gweithio yn y maes ers 2006.  Mae hi hefyd yn cyfarwyddo grŵp rhyngddisgyblaethol Cydweithfa Aelodau Amddifad, ac yn cyd-gyfarwyddo Fflamingo, cwmni budd cymunedol sy'n hyrwyddo prosiectau perfformiad LGBTQ+. Mae Acarón yn ddarlithydd ym Mhrifysgol De Cymru ac yn cynnig gweithdai rhyngwladol ar symud er lles, gwaith therapiwtig gyda’r gymuned LHDT+, gwneud penderfyniadau ymgorfforedig ac atal trais.

Mae Thania bellach wedi'i lleoli yng Nghymru, ac yn gyfarwyddwr The Body Hotel felly sy'n gyfrifol am redeg y cwmni o ddydd i ddydd. Mae hi hefyd yn cynnal hyfforddiant staff a gweithdai trefniadol y mae'r cwmni'n eu cynnig. Mae hi’n aelod o amrywiol gymdeithasau a rhwydweithiau therapi dawns gan gynnwys Cymdeithas Seicotherapi Symud Dawns y DU, Cymdeithas Therapi Dawns America, Rhwydwaith Therapi Symud Dawns America Ladin, Rhwydwaith Iechyd a Lles Celfyddydau Cymru a Fforwm Ymgynghorol Therapïau Celf Cymru. Mae hi hefyd yn eistedd ar fwrdd cynghori Caerdydd Creadigol a bwrdd golygyddol LGBTQYMRU.

Shailesh Website.jpeg

Shailesh Patel, Cyfarwyddwr Anweithredol

 (ef/ef)

Mae Shailesh wedi adeiladu busnesau llwyddiannus dros 25 mlynedd, gan ddod â chyfoeth o arbenigedd mewn rheoli busnes, ymgyngoriaethau ariannol, ac angerdd cryf dros fentora a chefnogi busnesau bach. Fel entrepreneur hunan-ysgogol, mae gan Shailesh ddiddordeb mewn datblygu prosiectau arloesol ac fel Cyfarwyddwr Anweithredol The Body Hotel, mae’n cefnogi datblygiad gweledigaeth gyffredinol y cwmni a’i Fwrdd Cynghori. Mae Shailesh yn marathoner brwd ac yn rhedwr pellter, ac mae’n credu’n gryf ym mhwysigrwydd gweithgaredd corfforol yn ein lles.

 
a3c54f7e-1e82-48d7-bd5d-165d4afe3700.JPG

Dr Mark Gurney, Cyfarwyddwr Anweithredol

 (ef/ef)

Mae Mark yn wyddonydd ac yn ymchwilydd gyda PhD mewn ymchwil bioleg ac iechyd, sy'n arbenigo mewn Imiwnoleg. Mae'n ymgysylltu'n weithredol â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae Dr Gurney wedi ymuno â'r swydd cyfarwyddwr i gefnogi ei weledigaeth gyffredinol ac ymdrechion uniongyrchol i godi arian. Ef yn gefnogwr brwd o'r celfyddydau, gyda diddordeb brwd yn y sector iechyd.

Katie bio pic.jpg

Katie Henderson

Rôl: Rheolwr Prosiect/Swyddog Rheoli'r Celfyddydau 

(hi)

Katie yw ein Rheolwr Rhaglen, sy'n gofalu am ochr farchnata a hyrwyddo'r cwmni, yn ogystal â chynorthwyo gyda thasgau rheoli cyffredinol. Mae Katie yn Ymarferydd Creadigol sy'n canolbwyntio ei gwaith o fewn y celfyddydau mewn iechyd, rheoli'r celfyddydau a hwyluso gweithdai. Mae'n rhagweld y bydd yn graddio gyda BA Anrhydedd yn y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig o Brifysgol De Cymru yn y

ychydig fisoedd nesaf ac yn parhau i ddatblygu ei hymarfer celf. Mae Katie yn angerddol am weithio gydag eraill a defnyddio creadigrwydd i gefnogi eu hiechyd a'u lles.

Aelodau'r Grŵp Cynghori

Mae The Body Hotel yn elwa ar arweiniad ac arbenigedd grŵp y gellir ymddiried ynddynt sy'n cynnig eu harbenigedd a'u profiad mewn amrywiaeth eang o feysydd. 


Aelodau’r Grŵp Cynghori (2021-presennol):

 

• Dr Tracy Breathnach Evans (Cyd-gyfarwyddwr Break Free & Thrive, Rheolwr Rhaglen WAHWN (Rhwydwaith Iechyd a Lles Celfyddydau Cymru), Ymgynghorydd Celfyddydau, Ymchwilydd, Entrepreneur)
• Ymrwymodd Georgina Biggs (Sefydlydd SheWolf, cwmni perfformio a arweinir gan bobl anabl ym Mhenarth, i archwilio'r rhyng-gysylltiadau rhwng corff, llais a thirwedd a Rainbow Pooch Pride, menter llesiant LGBTQ+.

• Dr Mark Gurney (Uwch Wyddonydd, arbenigwr doethurol mewn ymchwil bioleg ac iechyd) (Gwasanaethwyd 2021-23. Cyfarwyddwr Anweithredol ers mis Mawrth 2023).
• Julie Joseph (Seicotherapydd Symudiad Dawns yn yr Alban, Sylfaenydd Common Thread, Ymgynghorydd Arbenigol mewn gweithio gyda phobl ifanc a thrawma)
•  Dr Carly Marchant (Seicotherapydd Symud Dawns yn Lloegr, arbenigwr PhD mewn gwaith gydag Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth)
• Dr Lymarie Rodríguez (Seicolegydd, Darlithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Ymchwilydd, Arbenigwr mewn Alexithymia a Therapi Awyr Agored
•  Vish (Sylfaenydd a Chyd-Gadeirydd Glitter Cymru, sefydliad Lleiafrifoedd Ethnig LGBTQ+ yng Nghymru)

• Yr Athro Carolyn Wallace (Athro ym Mhrifysgol De Cymru; Cyfarwyddwr Rhwydwaith Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru a Chanolfan Ymchwil PRIME (Canolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Brys Cymru)

bottom of page