top of page

Mer, 21 Chwef

|

Online + In Person at USW!

The Body Hotel: Moving Self-Compassion Film Screening + Culmination Event

We will share our findings and learnings from our NHS Movement for Wellbeing Programme and debut our new project film!

The Body Hotel: Moving Self-Compassion Film Screening + Culmination Event
The Body Hotel: Moving Self-Compassion Film Screening + Culmination Event

Time & Location

21 Chwef 2024, 18:30 GMT

Online + In Person at USW!, Zen Room, University of South Wales, 86-88 Adam St, Cardiff CF24 2FN, UK

About the event

(Cyfieithiad Cymraeg Isod - Welsh translation below)

We would like to invite you to a special celebration of arts health and wellbeing, and share some of the findings and learnings from our last project, Moving Self Compassion on Wednesday 21 February at 6:30pm (agenda below). We will be presenting some of our work and premiere our new short film! 

During April-October 2023, with support from Arts Council Wales and Health Education & Improvement Wales (HEIW), we conducted a full programme of workshops that focused on NHS staff wellbeing across Wales. The sessions used movement-based strategies for burnout prevention and nurturing supportive spaces for staff teams. Moving Self-Compassion was evaluated by the Royal College of Surgeons Ireland and University of South Wales as part of a Social Return on Investment (SROI) evaluation, which measures mental wellbeing and self-efficacy outcomes. Please invite anyone who is interested in arts, health and wellbeing!

Check out what we have been up to!

Format Hybrid: In person or online - please book via link below

Agenda 6:30-7:30pm

 • Welcome
 • Presentation on Moving Self-Compassion
 • Project Poster presentation
 • SROI Findings & Learnings by: Dr Teresa Filipponi, University of South Wales
 • Film Premiere: Moving Self-Compassion
 • Q&A

7:30-8:30pm

 • Mingle + Chat (for those in person)

Location and Parking

The event will be held in University of South Wales, Atrium Campus, which is easily accessible by train (Cardiff Queen Street - 5 minute walk); Cardiff Central (10-minute walk)

As the campus is in the centre of town, parking can be tricky, but there is some city parking behind the building on Guildford Crescent/Sandon Street, which perhaps is cheaper than the NCP Parking in front of the university. There is an entrance to the building from the back as well. Here is a link to it just in case: https://en.parkopedia.co.uk/parking/meter/7_guildford_crescent/cf10/cardiff/?arriving=202306010930&leaving=202306011130

What to do when you arrive

On the day, either Eve or Thania will come down to the reception area and we will go up to the Zen room together at 6:15 pm. If you are running a little late, you can find the room using this link below.

CAB403 The Zen Room | Practice Room | Fourth Floor | Atrium building | Cardiff campus :: FindARoom at the University of South Wales 

findaroom.southwales.ac.uk

CYMRAEG

Hoffem eich gwahodd i ddathliad arbennig o iechyd a lles a’r celfyddydau er mwyn rhannu’r rhai o'r canfyddiadau a chasgliadau o'n prosiect diwethaf, Symud Hunan-Drugareddog; Dydd Mercher 21 Chwefror 6:30pm (agenda isod). Byddwn yn cyflwyno rhywfaint o'n gwaith ac yn dangos ein ffilm fer newydd am y tro cyntaf!

Yn ystod Ebrill-Hydref 2023, gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), cynhaliwyd rhaglen lawn o weithdai a oedd yn canolbwyntio ar les staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ledled Cymru. Defnyddiodd y sesiynau strategaethau symud a oedd yn seiliedig ar atal gorlwytho yn y gwaith a meithrin mannau cefnogol ar gyfer timau staff. Cafodd Symud Hunan-Drugareddog ei werthuso gan RCSI, coleg brenhinol i lawfeddygon yn Iwerddon a Phrifysgol De Cymru fel rhan o werthusiad Adenillion Cymdeithasol o Fuddsoddi [sef SROI], sy'n mesur canlyniadau lles meddyliol a hunan-effeithiolrwydd. Os gwelwch yn dda gwahoddwch unrhyw un sydd â diddordeb yn y celfyddydau, iechyd a lles!

Dewch i weld beth rydyn ni wedi bod yn gwneud!

Digwyddiad aml-gyfrwng: wyneb-yn-wyneb neu ar-lein - archebwch trwy'r ddolen isod

Agenda 6:30-7:30pm

· Croeso

· Cyflwyniad am Symud Hunan-Drugareddog

· Cyflwyno Poster y Prosiect

· Canfyddiadau a Dysgiadau Adenillion Cymdeithasol o Fuddsoddi gan Dr Teresa Filipponi, Prifysgol De Cymru

· Premiere y ffilm: Symud Hunan-Drugareddog

· Cwestiwn ac Ateb

7:30-8:30pm

· Sgwrs a symud o gwmpas (yn y digwyddiad wyneb-yn-wyneb)

Lleoliad a Pharcio

Cynhelir y digwyddiad yn Atriwm Prifysgol De Cymru, sy'n hawdd ei gyrraedd o’r trên; 5 munud o gerdded o orsaf Heol y Frenhines, neu 10 munud o gerdded o orsaf Caerdydd Canolog.

Gan fod y campws yng nghanol y dref, gall parcio fod yn anodd, ond mae rhywfaint o barcio yn y ddinas y tu ôl i'r adeilad ar Gilgant Guildford/ Heol Sandon Street, sydd efallai yn rhatach na’r maes parcio NCP o flaen y brifysgol. Ceir mynedfa tu cefn i’r adeilad hefyd. Dyma ddolen i hyn rhag ofn: https://en.parkopedia.co.uk/parking/meter/7_guildford_crescent/cf10/cardiff/?arriving=202306010930&leaving=202306011130

Pan fyddwch yn cyrraedd

Ar y diwrnod, bydd naill ai Eve neu Thania yn dod i lawr i'r dderbynfa, ac o 6:30pm byddwn yn mynd i fyny i'r ystafell Zen gyda'n gilydd. Os ydych chi ychydig yn hwyr, gallwch ddod o hyd i'r ystafell gan ddefnyddio'r ddolen isod.

CAB403 Yr Ystafell Zen | Ystafell Ymarfer | Pedwerydd Llawr | Adeilad Atriwm | Campws Caerdydd :: Chwiliwch am ystafelloedd Prifysgol De Cymru yma:

findaroom.southwales.ac.uk/cy

Tickets

 • In Person

  Grateful you will join us in person! Capacity is limited, so please email us if you are unable to attend and we can accommodate another person for your ticket.

  £0.00
  Sale ended
 • Online

  You will get an email with a Zoom link for the event closer to the date

  £0.00
  Sale ended

Total

£0.00

Share this event

bottom of page